Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is bedoeld voor personen van 18 jaar of ouder en door geestelijke-, verstandelijke- of lichamelijke- en/of schuldproblemen (tijdelijk) niet in staat zijn zelf hun geldzaken en administratie te beheren. 

Als u geen familie heeft of als u er niet uit komt met familie om uw geldzaken en administratie te beheren dan kunt u, uw familie of de instantie waar u verblijft beschermingsbewind aanvragen.

Sinds 2014 zijn verkwisting van geld of het hebben van problematische schulden redenen om bewindvoering bij de rechtbank aan te vragen. Ook dan zijn wij u graag van dienst

Oprails ondersteunt u bij de aanvraag tot onderbewindstelling en de aanvraag voor bijzondere bijstand als de aanvraag “onderbewindstelling” wordt toegewezen, en bijzondere bijstand op u van toepassing is.

Heeft u te maken met een van bovenstaand situatie? Meld u dan aan voor een vrijblijvend gesprek! 

Rechtbank

Beschermingsbewind wordt uitgevoerd op basis van het familierecht. Voor het instellen van een bewind is een uitspraak van de kantonrechter nodig. Degene die door de rechter tot uw bewindvoerder wordt benoemd zal onder toezicht van de kantonrechter uw geldzaken, administratie en/of goederen beheren. Voor een verzoek aan de kantonrechter worden kosten van de rechtspraak in rekening gebracht. Deze kosten noemt men griffierechten. Oprails kan beschermingsbewind bieden als de rechter heeft besloten dat onderbewindstelling het beste voor u is en beslist heeft dat een medewerker van Oprails uw bewindvoerder mag zijn.

Veel gestelde vragen

Het doel van beschermingsbewind is uw financiële belangen te beschermen door uw inkomen en vermogen (goederen) te beheren. Het is ook een maatregel zodat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken. Bij onderbewindstelling wordt de volledige bevoegdheid betreffende de financiën overgenomen

Afhankelijk van wat er onder bewind wordt gesteld, houdt onderbewindstelling in dat (een deel van) uw vermogen en/of goederen wordt beschermd door een derde persoon die erover gaat beschikken. U mag dan niet meer zelf beslissen over de onderbewindgestelde goederen maar moet hierover toestemming vragen aan de bewindvoerder.

Aanmelding en intake

Tijdens de aanmelding probeert Oprails inzichtelijk te krijgen of beschermingsbewind passend is voor u. Vervolgens maakt Oprails een afspraak om een intake af te nemen. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de afspraak samen met een lijst van documenten die u nodig heeft om beschermingsbewind aan te vragen. Als het zelf niet lukt om de documenten bij elkaar te verzamelen dan kunt u misschien een hulpverlener of een familielid vragen u te helpen bij het verzamelen van de benodigde gegevens.

Soms is ook een medische verklaring nodig om beschermingsbewind aan te vragen.

Hulp bij aanvraag beschermingsbewind

Als u de benodigde documenten heeft verzameld helpt Oprails met het aanvragen van beschermingsbewind. Als uw aanvraag is ontvangen door de rechtbank, dan krijgt u een uitnodiging om een zitting bij te wonen waar de kantonrechter bepaald of beschermingsbewind op uw situatie van toepassing is. De betreffende medewerker van Oprails zal samen met u en eventueel betrokken personen de zitting bijwonen.

Oprails als bewindvoerder

Als de rechter een medewerker van Oprails tot bewindvoerder benoemt, worden er twee of drie bankrekeningen geopend. Een beheerrekening, een leefgeldrekening en eventueel een spaarrekening. Wij laten uw werkgever of uitkeringsinstantie en alle andere instanties waarbij u financiële verplichtingen heeft weten dat wij uw belangen gaan behartigen. Wij verzoeken hen uw post naar ons toe te sturen. Oprails stelt in samenspraak met u en eventueel betrokken personen een budgetplan en/of plan van aanpak op. Oprails is verplicht jaarlijks een beschrijving van uw bezittingen (boedel) op te maken en de beschrijving aan de rechter te overhandigen. Zo kan de rechter aan het eind van een jaar controleren of Oprails uw goederen goed heeft beheerd.

  • in kaart brengen van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;
  • openen van bankrekening(en);
  • opstellen van een budgetplan, zo mogelijk in samenspraak met de betrokkene(n);
  • informatie inwinnen bij diverse betrokken instanties;
  • wijzigen van gegevens bij betrokken instanties;
  • als u over een eigen woning beschikt moet de bewindvoerder zich inschrijven in het kadaster;
  • verzoeken aan betrokken instanties om correspondentie rechtstreeks aan Oprails te zenden;
  • aanvraag huurtoeslag en zorgtoeslag;
  • aanvraag inkomensverhogende tegemoetkomingen;
  • aanvraag kwijtschelding lokale belastingen;
  • doorbetalen van de vaste lasten;
  • het versturen van een maandelijks overzicht van inkomsten en uitgaven naar cliënt;
  • verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1) (indien afgesproken);
  • jaarlijkse rapportage aan de rechtbank;
  • aan het eind van de bewindvoering een eindrekening en verantwoording opstellen.  

Als bewindvoerder heeft Oprails de taak uw financiën te beheren, dat op een speciaal op uw naam geopende rekening wordt gestort. Ook uw vakantiegeld, belastingteruggave en eventuele kinderbijslag vallen onder uw inkomen. Indien van toepassing vragen wij toeslagen aan, de benodigde verzekeringen en kwijtscheldingen van diverse belastingen.

Leefgeld

Oprails betaalt na storting van uw inkomen alle (vaste) lasten en stort iedere week een afgesproken bedrag op uw leefgeldrekening waarvan u moet leven. Van de leefgeldrekening ontvangt u een pincode en bankpas. Als u extra uitgaven heeft kunt u schriftelijk een aanvraag voor extra leefgeld indienen. Vervolgens zullen wij, als uw budget dit toelaat, het bedrag op uw leefgeldrekening storten.

U kunt niet zelf stoppen met beschermingsbewind, de rechter bepaalt hoe lang het traject duurt. Als u wilt stoppen moet u een verzoek indienen bij de rechter, deze bepaalt dan of beschermingsbewind niet meer nodig is. 

Contactgegevens

Bereikbaar

Van - Tot