PRIVACYVERKLARING

Oprails, met vestigingsadres: Olympiaweg 28A, 3077AL Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.oprails.nl

Adres: Postbus 51077, 3007GB Rotterdam

Tel: 010 8488590

De Functionaris Gegevensbescherming van Oprails is te bereiken via info@oprails.nl

Privacy

Oprails gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens van cliënten en zal alleen gegevens opvragen en gebruiken die nodig zijn i.v.m. bewindvoering en voor het in evenwicht brengen en/of houden van de administratieve- en financiële situatie. Uw contactmomenten, persoonlijke- en financiële gegevens worden bij Oprails digitaal in een beveiligde omgeving opgeslagen. Ingeval van een datalek is Oprails verplicht u hiervan op de hoogte te stellen.

Het verwerken van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oprails verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Financiële gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Oprails verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Lidmaatschap vakbond
 • Gezondheidsgegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Burgerlijke stand

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oprails verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Oprails zal al hetgeen verrichten dat voor een goed verloop van bewindvoering of inkomensbeheer noodzakelijk is. Hiervoor is inwinnen of verstrekken van informatie bij betrokken instanties onvermijdelijk.
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Contactmomenten
 • Oprails verwerkt ook persoonsgegevens waarvan wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Oprails neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oprails) tussen zit. Oprails gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: OnView. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Als het bewind is beëindigd, dan wordt uw dossier bij Oprails digitaal afgesloten bewaard en alleen indien noodzakelijk geraadpleegd. Hierbij moet u denken aan controle van de belastingdienst en de rechtbank. De bewaartermijn van de belastingdienst wordt in acht genomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Oprails verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oprails blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Oprails zal al hetgeen verrichten dat voor een goed verloop van bewindvoering of inkomensbeheer noodzakelijk is. Hiervoor is inwinnen of verstrekken van informatie bij betrokken instanties onvermijdelijk. Oprails verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Familieleden, begeleiders en behandelaars kunnen alleen met uw toestemming informatie bij Oprails opvragen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oprails gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Cliënten kunnen inloggen op een beveiligde omgeving om te zien hoe de financiën worden beheerd, banksaldo te bekijken en hoe het budgetplan is opgesteld. Bij geen mogelijkheid tot inloggen ontvangt de cliënt maandelijks bankafschriften.

Als u een cliënt van Oprails bent heeft u na een schriftelijk verzoek de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Als in systeem vermelde gegevens onjuist zijn dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen om de gegevens aan te laten passen of te laten verwijderen.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oprails.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Oprails wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oprails beheert haar cliëntendossier met OnView. OnView is een overzichtelijke software voor bewindvoering, budgetbeheer, schulddienstverlening en mentorschap. Via een afgesloten webpagina, worden cliëntgegevens zoals inkomsten en uitgaven beheerd. In een beveiligde omgeving kan data ingegeven worden, over, van, voor de administratie van cliënten. Deze gegevens worden automatisch weergegeven in rapporten, formulieren en brieven om zo vanuit OnView te gebruiken voor doeleinden zoals communicatie met de Rechtbank en schuldeisers.

Contactgegevens

Bereikbaar

Van - Tot