HULP BIJ SCHULDEN

Financiële problemen kunnen ervoor zorgen dat u dagelijks een zware last op uw schouders draagt. U vult het ene gat met het andere totdat er geen uitweg meer lijkt te zijn, met als gevolg dat de schuldenlast groter wordt. Problematische schulden kunnen gevolgen hebben voor uw geestelijke gesteldheid. Onder problematische schulden wordt verstaan: “het verkeren in een situatie waarin men niet meer aan betalingsverplichtingen kan voldoen, of waarin men heeft opgehouden te betalen en hier zelfstandig niet uit kan komen”.

Het hebben van geldzorgen kan zich uiten in diverse gevoelens en klachten. Hierbij valt te denken aan: slapeloosheid, vermoeidheid, moedeloosheid, machteloosheidsgevoelens, schaamte- en faalgevoelens, schuld- en minderwaardigheidsgevoelens en angst. Andere problemen die kunnen ontstaan zijn het terechtkomen in een sociaal isolement, gezondheidsproblemen, relatie-/gezinsproblemen of problemen op het werk. Deze klachten en problemen kunnen ervoor zorgen dat men psychische problemen krijgt zoals een depressie.

Hulp bij schulden is bedoeld voor personen vanaf 18 jaar waarbij de schulden problematisch zijn geworden. Oprails biedt hulp bij schulden in combinatie met beschermingsbewind.

Wilt u toe werken naar een toekomst zonder schulden, meld u dan aan voor een vrijblijvend gesprek!


HOE ONTSTAAN PROBLEMATISCHE SCHULDEN

Diverse omstandigheden kunnen ertoe leiden dat er meer geld wordt uitgeven dan er wordt ontvangen. Als het uitgavenpatroon niet wordt of kan worden aangepast kunnen deze financiële problemen uitmonden in een problematische schuldsituatie. Ook het hebben van een beperking kan ertoe leiden dat het onvermogen ontstaat om zelfstandig de administratie en financiën te beheren.

Overlevingsschulden

Als u een inkomen heeft waarmee u niet of nauwelijks de vaste lasten kunt betalen, kunt u in een situatie terecht komen waar u, om te overleven, een strategie gaat ontwikkelen: ‘het ene gat met het andere vullen’. Het ontbreekt er vaak ook aan om reserves op te bouwen waarmee onverwachte uitgaven betaald kunnen worden. De schulden stapelen zich op, mogelijk kunt u ze niet meer betalen en zakt u weg in een problematische schuldsituatie

Aanpassingsschulden

Door ingrijpende gebeurtenissen (life-events) kan het gebeuren dat er in de financiële situatie nadelige veranderingen plaatsvinden. Bij life-events kan gedacht worden aan verlies van een dierbare, een scheiding, een geboorte, ontslag, werkloosheid, langdurig ziek zijn of arbeidsongeschiktheid. Deze gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat het inkomen aanzienlijk daalt. Het plots te moeten rondkomen van lagere inkomsten vraagt om aanpassing in de uitgaven. Als de aanpassingen niet plaatsvinden of doordat mogelijk de inkomsten niet voldoende zijn om de lasten te betalen, kan dit al gauw leiden tot financiële problemen.

Overbestedingsschulden

Dit kan ontstaan doordat u regelmatig meer uitgeeft dan dat u daadwerkelijk aan inkomen ontvangt. Het kan ook zijn dat u te veel geld uitgeeft omdat u geen overzicht op uw financiën heeft.

Compensatieschulden

Soms is het zo dat er moet worden rondgekomen van een laag inkomen. Met weinig inkomen is het bijna niet mogelijk om mee te doen in de maatschappij. Er kan een gevoel ontstaan van achtergesteldheid en sociale uitsluiting. Om het gevoel te compenseren kan het zijn dat u meer geld gaat uitgeven dan aan inkomen wordt ontvangen. Al gauw raakt u achter of stopt u met het betalen van uw vaste lasten en bevindt u zich in een problematische schuldsituatie.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Hulp bij schulden is bedoeld voor personen vanaf 18 jaar waarbij de schulden problematisch zijn geworden. Wij bieden begeleiding naar het toewerken van een schuldhulpverleningstraject, die gemeenten bieden. Oprails biedt hulp bij schulden in combinatie met beschermingsbewind.

Het doel van hulp bij schulden is om te zorgen dat u schulden kunnen worden opgelost. Eerst wordt gekeken of dit lukt door het treffen van betalingsregelingen. Ziet het ernaar uit dat uw schulden niet binnen drie jaar kunnen worden opgelost. Dan doet Oprails dit door u te begeleiden naar- en gedurende een schuldhulpverleningstraject bij de gemeente waar u woonachtig bent. Wanneer u (tijdelijk) niet in aanmerking komt voor een schuldhulpverleningstraject van de gemeente dan is het doel om uw schuldsituatie te stabiliseren en erop te letten dat schuldeisers op juiste wijze de beslagvrije voet of vrij te laten bedrag toepassen.

Als onderbewindstelling wordt toegepast vanwege problematische schulden. Dan is het mogelijk om na oplossing van de schulden bij de rechtbank een verzoek in te dienen om beschermingsbewind te beëindigen. Het is ook mogelijk dat de rechtbank vooraf een einddatum instelt.

Tijdens aanmelding probeert Oprails inzicht te krijgen in uw schuldenlast en welke dienst voor u toepasselijk is. Vervolgens maakt Oprails een afspraak om een intake af te nemen. Oprails stuurt u een schriftelijke bevestiging van de afspraak samen met een lijst van benodigde documenten voor inkomensbeheer of om eventueel beschermingsbewind aan te vragen. Oprails ondersteunt u met het aanvragen van bewindvoering.
Wanneer er een overeenkomst bereikt is bekijkt Oprails of het voor u mogelijk is uw schulden binnen drie jaar op te lossen. Wanneer blijkt dat uw schuld(en) niet binnen drie jaar opgelost kunnen worden ondersteunt Oprails u met het aanvragen van een schuldhulpverleningstraject bij de gemeente. Als een schuldhulpverleningstraject (ook wel minnelijktraject genoemd) niet lukt of slaagt kunt u in aanmerking komen voor een WSNP-(Wet Schuldsanering Natuurlijke personen)traject. Mits u aan alle voorwaarden voldoet.
U dient er rekening mee te houden dat u in het WSNP-traject een WSNP-bewindvoerder krijgt toegewezen. De WSNP-bewindvoerder ziet erop toe dat u uw verplichting tijdens het traject nakomt. Ook neemt de WSNP-bewindvoerder beslissingen over uw inkomen en vermogen. Daarnaast ontvangt de WSNP-bewindvoerder gedurende 13 maanden al uw post.
Oprails heeft gedurende het WSNP-traject alleen een ondersteunende functie. Oprails betaalt uit uw inkomen (dat uit het vrij te laten bedrag bestaat) de vaste lasten en draagt zorg voor de storting van uw leefgeld. Hiernaast storten wij ook de vastgestelde bedragen naar de boedelrekening van de WSNP-bewindvoerder. Wij houden hierbij het door u verschuldigde maandbedrag aan Oprails in. Komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand van uw gemeente dan vergoedt de gemeente de kosten van beschermingsbewind aan Oprails.

“Succes is niet definitief, falen is niet fataal: het is de moed om door te gaan dat telt”.
-Winston Churchill

Contactgegevens

Bereikbaar

Van - Tot