Klachtenregeling

Artikel 1 Begripsomschrijving:

Organisatie: Oprails inkomensbeheer en beschermingsbewind.

Medewerker: Degene die namens Oprails als bewindvoerder van rechthebbende optreedt.

Beklaagde: Medewerker van Oprails waartegen een klacht is ingediend.

Rechthebbende: Persoon op wie onderbewindstelling van toepassing is.

Betrokkene: Personen die als bedoeld in artikel 432, eerste en tweede lid, van boek 1 van het burgerlijk Wetboek gerechtigd zijn onderbewindstelling te verzoeken*

Klager: De betrokkene die een klacht over de medewerker van Oprails heeft.

Klacht: Een uiting van onvrede over de dienstverlening of bejegening van de medewerker van Oprails.

Artikel 2 De klacht

2.1          Deze regeling geldt voor alle betrokkene die als bedoeld in artikel 432, eerste en tweede lid, van boek 1 van het burgerlijk Wetboek gerechtigd zijn onderbewindstelling te verzoeken. De rechthebbende kan zich overigens door eenieder laten bijstaan de klacht schriftelijk in te dienen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van bijgevoegd klachtenformulier.

2.2          Oprails is verplicht uw klacht, volgens overeenstemming met de bepalingen in het ‘Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren’ af te wikkelen.

2.3          Alvorens u een klacht indient kunt u uw uiting van ontevredenheid eerst mondeling open en eerlijk kenbaar maken aan de betrokken medewerker/bewindvoerder van Oprails om zo samen tot een oplossing van uw klacht te komen. U kunt uw klacht ook direct schriftelijk naar Oprails sturen.

Artikel 3 Procedure

3.1          De klacht dient schriftelijk gestuurd te worden naar: info@oprails.nl of gefrankeerd per post naar Oprails, Postbus 51077, 3007GB te Rotterdam.

3.2          Na ontvangst van de klacht krijgt de klager binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Oprails neemt zo spoedig mogelijk contact op met de klager zodat de klacht mondeling kan worden toegelicht. Er zal eerst worden getracht, door in gesprek te gaan, de klacht op te lossen.

3.3          Als bovenstaande geen oplossing biedt is Oprails verplicht de klacht binnen een termijn van ten hoogste zes weken af te handelen. De klager ontvangt hiervan schriftelijk bericht.

3.4          De klager kan zijn klacht over de bewindvoerder ook direct indienen bij de kantonrechter van de woonplaats van de bewindvoerder. U kunt een brief sturen naar de griffie van de sector kanton van rechtbank Rotterdam.

3.5          Het is raadzaam eerst de interne klachtenprocedure van Oprails te doorlopen. Iedere bewindvoerdersorganisatie wordt geacht een dergelijke regeling te hebben vastgelegd en hiervan melding te hebben gemaakt bij iedere onderbewindgestelde in wiens dossier hij als bewindvoerder is benoemd.

* personen bedoeld zijn: rechthebbende, echtgenoot, geregistreerde partner dan wel andere levensgezel, bloedverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de vierde graad, voogd, curator, mentor en door de instelling waar de rechthebbende wordt verzorgd of die aan de rechthebbende begeleiding biedt. 

Artikel 4 Voortgang procedure

4.1

Als de klacht gegrond wordt verklaard ontvangt de klager schriftelijk een toelichting over de eventuele gevolgen en/of oplossing die Oprails biedt om de klacht van klager te verhelpen.

4.2         De klacht kan door de medewerker ongegrond worden verklaard. Hiervan ontvangt de klager schriftelijk een toelichting. Is de klager het hiermee niet eens, dan kan klager een brief sturen naar de griffie van de sector kanton bij de rechtbank waaronder zijn/haar woonplaats valt.

4.3         De rechtbank zal Oprails informeren over de ingezonden klacht waarop er van de bewindvoerder een reactie wordt verwacht.

4.4        Na reactie van bewindvoerder kan het zijn dat de rechtbank besluit om de klacht mondeling te behandelen. Hiervoor zal de rechtbank klager en bewindvoerder oproepen voor een terechtzitting.

4.5        Met de mondelinge behandeling bij de rechtbank wordt beoogd tot een oplossing van de klacht te komen.

Klik hier om het klachtenformulier te downloaden

Contactgegevens

Bereikbaar

Van - Tot